اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی

Mar 01, 2011 · بدین ترتیب بخشی از منازعات درباره طبیعت قرآن و ماهیت کلام خداوند کاملا در شکل منازعات کلامی و در چارچوب بنیادهای اصلی علم کلام و اصول پذیرفته شده از سوی دو طرف معتزلی و اشعری پدید آمد و بر عمق . اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی، اشعری و معتزلی با اینکه متکلمان امامی، اشعری و معتزلی، خداوند را مرید دانسته اند و در باب مسأله اراده الهی بحث کرده اند، لکن از چند لحاظ میان آنها اختلاف است: 1ـ آیا اراده، صفتی است

2023-02-08
    البحث الجنائي جدة
  1. مسألة اذهان دیگر و راه حل تمثیلی
  2. پذیرش امامتِ امامانِ
  3. مطابق این تعریف، امامان از سوی
  4. مقدمه