و و ه ب ن ا

د کن ت ف ا ی در ط ا ب ض ان ١ ور ن ا اد ٢٠٠٨ ˘ ١٣ ،ن ا ن ه ار و ب ت ( م ˘ ˇˆ˙˝) : ب د ˆ ا ـ ١ ˚ و س)*˚ ددزا ،,-. و س‍وال‍ه‍اي‍ي‌ از اي‍ن‌ ق‍ب‍ي‍ل‌ ام‍ا ض‍رورت‌ پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ م‍وض‍وع‌ و اه‍م‍ي‍ت‌ دادن‌ ب‍ه‌ آن‌ از آن‍ج‍ا ن‍اش‍ي‌ م‍ي‌ ش‍ود ك‍ه‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر ب‍ه‌ ع

2023-01-31
    ايش يعني ح في النتائج
  1. أةخ ر ك آ * »-
  2. ن ˜p ل |6 ق 5و او ت o