ه ي رب ره ري

ـصـ. ­ ­ ه پ ره !ا اد دذرم يا« : تذ گ و تذ ر م يك دِرذذ ،ره ش ري ما ي ور

2023-02-02
  اوراق عمل أ آمال ناهس العتبيبي وحدة عمارة الحاسب
 1. ـوس دجـ
 2. د نك اب رتپ روا يونس هب يري ت ين اري ا
 3. ـزال الكبـ
 4. د نك اب ترپ روا يونس هب يري ت ين اري ا
 5. ـباط الأسـ
 6. ـركـ
 7. 2020 رب م ي د ره
 8. ـو بـ
 9. ـحات إخبـ
 10. ـجـ