نور و د ا نه

مورࠍا دࠍاو ࠙و 7 ࠌࠢ޹ارߡ ࠖ޿ ࠘ࠢࠍ ޾ߢ߆ࠖࠡ يذࠍا8 نا ޿رࠆࠎࠍ ߄ ࠡوࠍا ا هࠢࠎ߹ ޾ࠊ ߢ߅و ي ن߀޹ا ߪࠍا ا هࠒ߶ߺ߅ ن ࠒ߶ߺࠑ ߄ࠕاࠉو ي ࠌࠢࠎߖࠍا޿ ىࠒߢࠒࠍا ࠘ࠖࠁدࠑ ࠙و نورࠢߍ 9 ة ف ل ت خ ا و م ن ال ل ح مر في ر ه تظ ة ج حر و ن ا م أز د و وج ض ا ر ت اف ى عل ة ي ال ت ال ة ل ح ر م لل ل ا ق ت ن ا ل قب ا ه ي عل ب ل غ ت وي ا ه ل ح ا مر في ت ا م ز ا ه هذ ه ج ا يو أن د ر ف ال ى عل • اوس دي کوم خيال زماپه باب دی،دادی ځمه درنهجا نا نه نن دي څه ځواب دی ، دادی ځمه د رنه نور په نغمو کي د رته ، خپل دردونه نشم سپړایدا مي ورو ستی ترنګ درباب دی،دادی ځمه درنه د خپلو ا و ښکو په څپو به د م ګړی و را نېږ مژوند مي په . افغانستان

2023-02-01
    أز ل
  1. عزیز چوپان
  2. پــه ر وا پــه نــا ر و ا
  3. August 2 at 12:15 PM ·
  4. / 0603081 رھ ر# ١٢ 01 ر0ر* نو* لو !ˇ 1218239
  5. هر اختر به بختور شي
  6. بسیاری شد ه است