قاعدة make و do

افعال با قاعده (Regular Verbs) افعال بی­قاعده (Irregular Verbs) این تقسیم‌بندی بر اساس شکل گذشته افعال صورت می‌گیرد. اما قسمت دوم یا سوم همگی افعال در زبان انگلیسی به یک صورت واحد ساخته نمی شود

2023-02-06
    وزارة العدل قررا الشركاء بدخول و خروج شريك
  1. در ساختار مجهول از شکل سوم
  2. ولذلك السبب قررنا في M
  3. No sign-up required
  4. Synonym Discussion of rule
  5. Shes fed up with doing everything herself